MED POSITIVITET OCH TRYGGHET SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄRANDE

Trygghet

Vi förväntar oss att samtliga medarbetare tar ansvar inom sitt uppdrag.

Vi visar varandra respekt, lojalitet och omtanke.

Vi tar tillvara på våra olikheter och samarbetar för att ge varandra stöd.

Vi tillämpar 24 timmars regeln när det gäller konflikter.

Positivitet

Vi förväntar oss att vi alla har en positiv och engagerad inställning till vårt arbete varje dag.

Vi fokuserar på lösningar och inte på problem.

Vi ser, lyssnar, berömmer och peppar varandra.

Vi uppmuntrar alla ha roligt på arbetet och använda humor som ett verktyg.

Kunskap

Vi har en medvetenhet och har ett syfte bakom allt vi gör.

Vi utformar en tydlig utvecklingsplan för företaget.

Vi har en utvecklingsplan för våra medarbetare, som följs upp på medarbetarsamtal.

Vi tar del av aktuell forskning och beprövade metoder inom barnsutveckling och förskola.

Engagemang

Vi agerar proaktivt och arbetar ständigt med att lyfta fram nya idéer, nya förändringar/förbättringar.

Vi bidrar alla i diskussionerna vid våra möten och detta skapar delaktighet.

Vi vet vad som förväntas av var och en i yrkesrollen.

Vi är alla ansvariga för att ge positiv feedback.

Projekt världen

Syftet med projekt ”världen” är att på ett roligt och lärorikt sätt få utforska och uppleva vår omvärld.

Utifrån ett projekterande arbetssätt kommer barnen att få ta del av olika uttrycksformer och arbetssätt. Vi kommer att arbeta med ämnesområden som bygg och konstruktion, naturvetenskap, matematik, skapande, rörelse, musik och språk.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Det blir en del av vårt värdegrundsarbete där vi arbetar mot en hållbar utveckling, trygghet, engagemang, positivitet, kunskap samt ett livslångt lärande.

Barn skapar mening och sammanhang utifrån sina erfarenheter och det blir vår utgångspunkt och drivkraft i vårt pedagogiska arbete.
Målet med projektet är att skapa ett intresse, nyfikenhet, kunskap och nya erfarenheter kring världen och sig själv.

Begrepp: Mångfald, hållbar utveckling, nyfikenhet, erfarenhet, trygghet, engagemang, positivitet, kunskap ger i sin tur livslångt lärande, empati, identitet, självförtroende och självständighet.

Vi vet att barn är nyfikna och vill lära sig nya saker, vilket inspirerar oss i vårt pedagogiska arbete. Förskolan startar ett livslångt lärande där barnet aktivt skapar sin egen kompetens. Inom Child Academy lär vi ut vikten av att respekterar varandras behov. Detta präglar vår pedagogik, vår värdegrund och vår kommunikation med varandra i det dagliga arbetet.

På så sätt får vi en god miljö med öppenhet och trygghet på våra förskolor. Vårt allra främsta mål är att bidra till en god grund för barnens fortsatta utveckling i skola, fritid och vuxenlivet.

…text:

Textity.

Text